Εργασία στην ENGIE

Ελάτε κοντά μας και ανακαλύψτε τις ευκαιρίες καριέρας στην ENGIE. Η ENGIE προσφέρει ένα ισορροπημένο εργασιακό περιβάλλον δίνοντάς σας την ευκαιρία για επαγγελματική εξέλιξη.

Εργασία στην ENGIE

H ENGIE HELLAS Α.Ε. (www.engie.gr) ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΞΙΩΜΕΝΗ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΜΕ ΤΑΧΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΑΝΑΖΗΤΑ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ:

1. Αδειούχο Αρχιτεχνίτη Ψυκτικό

Για εργασίες συντήρησης, επισκευής και μικρής έκτασης κατασκευής ψυκτικών εγκαταστάσεων.

Καθήκοντα Υποψηφίου:
Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι ικανός να εκτελεί αυτοτελώς εργασίες σε:
- Συντήρηση και υποστήριξη λειτουργίας κεντρικών εγκαταστάσεων κλιματισμού
- Συμμετοχή σε έργα αναβάθμισης τεχνικών εγκαταστάσεων
- Κατανόηση και ανταπόκριση στις συνεχείς απαιτήσεις των πελατών.
- Διατήρηση καθαριότητας και ασφάλειας των εγκαταστάσεων.

Απαραίτητα προσόντα:
- Απόφοιτος ΙΕΚ ή Τεχνικού επαγγελματικού εκπαιδευτηρίου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή σχολών Μαθητείας ΟΑΕΔ ειδικότητος ψυκτικών εγκαταστάσεων ή Απόφοιτος Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ειδικότητας Τεχνολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού.
- Κάτοχος Άδειας Αρχιτεχνίτη Ψυκτικού ή κάτοχος Άδειας Τεχνολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού.
- Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) ετών στην ειδικότητα σε προληπτική και κατασταλτική συντήρηση συστημάτων κλιματισμού.
- Πιστοποίηση ψυκτικού για τη διαχείριση φθοριούχων ψυκτικών αεριών, θα ληφθεί θετικά υπόψ.η
- Δυνατότητα ανάγνωσης και κατανόησης λεπτομερειών σχεδίου και οδηγιών συντήρησης.
- Δυνατότητα απασχόλησης σε βάρδιες
- Γνώση των κανόνων Ασφάλειας και Περιβάλλοντος που έχουν σχέση με τη συντήρηση.
- Ικανότητα άριστης επικοινωνίας και επίλυσης προβλημάτων.
- Ευέλικτη, δημιουργική και δυναμική προσωπικότητα.
- Διάθεση και ενθουσιασμό για επίτευξη στόχων.
- Προγραμματισμός , αίσθηση του επείγοντος.
- Οργανωτικές και επικοινωνιακές ικανότητες.
- Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών.
- Δυνατότητα απασχόλησης και ως μέρος μιας ομάδας ή ατομικά.

2. Τεχνολόγο Ηλεκτρονικό Μηχανικό

Για εργασίες συντήρησης, επισκευής και μικρής έκτασης κατασκευής ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων.

Καθήκοντα Υποψηφίου:
Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι ικανός να εκτελεί αυτοτελώς εργασίες σε:
- Συντήρηση, λειτουργία και αποκατάσταση βλαβών των ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων ενός κτιρίου.
- Καθημερινή επιθεώρηση εγκαταστάσεων.
- Εντοπισμός προβλημάτων σε θέματα ορθής λειτουργίας των συστημάτων και αποκατάσταση βλαβών.
- Συμμετοχή στην επιλογή των απαραίτητων υλικών για την εκτέλεση των εργασιών.
- Τήρηση κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στον τομέα αρμοδιότητάς του.

Απαραίτητα προσόντα:
- Απόφοιτος Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ειδικότητας Τεχνολόγου Ηλεκτρονικού Μηχανικού.
- Κάτοχος Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος εφ’ όσον απαιτείται λόγων ειδικότητας.
- Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) ετών στην ειδικότητα, στη συντήρηση, την επισκευή και την λειτουργία ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων.
- Δυνατότητα απασχόλησης σε βάρδιες.
- Ικανότητα άριστης επικοινωνίας και επίλυσης προβλημάτων.
- Ευέλικτη, δημιουργική και δυναμική προσωπικότητα.
- Διάθεση και ενθουσιασμό για επίτευξη στόχων.
- Προγραμματισμός , αίσθηση του επείγοντος.
- Οργανωτικές και επικοινωνιακές ικανότητες.
- Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών.

3. Τεχνίτη Ηλεκτρολόγο

Για εργασίες συντήρησης, επισκευής και μικρής έκτασης κατασκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.

Καθήκοντα Υποψηφίου:
Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι ικανός να εκτελεί αυτοτελώς εργασίες Α’ και Δ’ ειδικότητας 2ης ομάδας σε:
- Συντήρηση, λειτουργία και αποκατάσταση βλαβών εγκαταστάσεων Χαμηλής Τάσης (φωτισμός – κίνηση) και Μέσης Τάσης (υποσταθμός).
- Συντήρηση, λειτουργία και αποκατάσταση βλαβών εγκαταστάσεων ανελκυστήρων.
- Καθημερινή επιθεώρηση εγκαταστάσεων.
- Εντοπισμός προβλημάτων σε θέματα ορθής λειτουργίας των συστημάτων και αποκατάσταση βλαβών.
- Συμμετοχή στην επιλογή των απαραίτητων υλικών για την εκτέλεση των εργασιών.
- Τήρηση κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στον τομέα αρμοδιότητάς του.

Απαραίτητα προσόντα:
- Απόφοιτος Μέσης Τεχνικής Σχολής ειδικότητας ηλεκτροτεχνίτη ή Απόφοιτος Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ειδικότητας Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
- Κάτοχος Άδειας Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου Α’ και Δ’ ειδικότητας 2ης ομάδας ή κάτοχος Άδειας Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Α’ ή Β΄ τάξης
- Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) ετών στην ειδικότητα, στη συντήρηση, την επισκευή και την λειτουργία ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
- Δυνατότητα απασχόλησης σε βάρδιες
- Ικανότητα άριστης επικοινωνίας και επίλυσης προβλημάτων.
- Ευέλικτη, δημιουργική και δυναμική προσωπικότητα.
- Διάθεση και ενθουσιασμό για επίτευξη στόχων.
- Προγραμματισμός , αίσθηση του επείγοντος.
- Οργανωτικές και επικοινωνιακές ικανότητες.
- Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών.

4. Αδειούχο Αρχιτεχνίτη Υδραυλικό 1ης Ειδικότητας

Για εργασίες συντήρησης, επισκευής και μικρής έκτασης κατασκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων.

Καθήκοντα Υποψηφίου:
Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι ικανός να εκτελεί αυτοτελώς εργασίες σε:
- Εγκαταστάσεις ύδρευσης και διανομής κρύου και ζεστού νερού σε κτιριακές εγκαταστάσεις.
- Εγκαταστάσεις αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων και βρόχινων υδάτων σε κτίρια.
- Εγκαταστάσεις θερμαντικών σωμάτων και διανομής νερού για θέρμανση κτιριακών χώρων.
- Εγκαταστάσεις μονίμων πυροσβεστικών συστημάτων με νερό ή άλλα υγρά.
- Εγκαταστάσεις διανομής νερού για τον κλιματισμό κτιριακών χώρων.
- Δίκτυα διανομής λοιπών υγρών σε κοινόχρηστους και ιδιωτικούς χώρους.
- Εγκαταστάσεις διανομής καυσίμων αερίων.
- Εγκαταστάσεις διανομής ατμού.
- Εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διανομής αερίων για βιομηχανική ή ιατρική χρήση.
- Δίκτυα διανομής λοιπών αερίων.

Απαραίτητα προσόντα:
- Απόφοιτος ΙΕΚ ή Τεχνικού επαγγελματικού εκπαιδευτηρίου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή σχολών Μαθητείας ΟΑΕΔ ειδικότητος υδραυλικών εγκαταστάσεων ή Απόφοιτος Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ειδικότητας Τεχνολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού
- Κάτοχος Άδειας Αρχιτεχνίτη Υδραυλικού 1ης ειδικότητας ή κάτοχος Άδειας Τεχνολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού
- Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) ετών στην ειδικότητα
- Δυνατότητα απασχόλησης σε βάρδιες
- Ικανότητα άριστης επικοινωνίας και επίλυσης προβλημάτων.
- Ευέλικτη, δημιουργική και δυναμική προσωπικότητα.
- Διάθεση και ενθουσιασμό για επίτευξη στόχων.
- Προγραμματισμός , αίσθηση του επείγοντος.
- Οργανωτικές και επικοινωνιακές ικανότητες.
- Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών.

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΑΠΟΣΤΕΙΛΑΤΕ ΤΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΑΣ
Email: hrgr@engie.com

Με την αποστολή του βιογραφικού σας εκδηλώνετε το ενδιαφέρον σας να περιληφθείτε στη διαδικασία αξιολόγησης για την κάλυψη τόσο της συγκεκριμένης θέσης που προκάλεσε το ενδιαφέρον σας, όσο και για άλλες θέσεις, τρέχουσες ή μελλοντικές, με βάση τα προσόντα και τις δεξιότητές σας, όπως αποτυπώνονται στο βιογραφικό σας σημείωμα. H ENGIE Hellas Α.Ε. θα διατηρήσει το βιογραφικό σας στα αρχεία της για περίοδο δώδεκα (12) μηνών και θα αξιολογεί το περιεχόμενό του σε σχέση με απαιτούμενα προσόντα θέσεων εργασίας που θα προκύψουν στο μέλλον. Μετά την πάροδο των δώδεκα (12) μηνών, το βιογραφικό σας θα διαγραφεί από τα αρχεία της ENGIE Hellas Α.Ε.. Εφόσον επιθυμείτε να συνεχίσετε να περιλαμβάνεστε στη διαδικασία αξιολόγησης, παρακαλούμε να αποστείλετε εκ νέου το βιογραφικό σας ανανεωμένο, ακόμα και στην περίπτωση που δεν υπάρχει κάποια θέση προς κάλυψη. Μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή του βιογραφικού σας από τα αρχεία της ENGIE Hellas Α.Ε. σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, αποστέλλοντας σχετικό email στο πρόσωπο επικοινωνίας για θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων, κα Βαλεντίνα Κοντομήτρου, email: valentina.kontomitrou@engie.com. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τα δικαιώματά σας με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο ακολουθείστε τον σύνδεσμο.

By submitting your CV you register your intention to be considered with a view to concluding an employment contract for the vacancy you are applying for, as well as for other vacancies, current or future, on the basis of the suitability of your qualifications and skills. ENGIE Hellas S.A. will keep your CV in its files, and will examine and compare it against the qualifications required by future vacancies for a period of twelve (12) months from the date of its submission. Thereafter, it will be deleted from ENGIE Hellas S.A.’s files. If you want ENGIE Hellas S.A. to keep you CV in its files for future reference, you are kindly requested to resubmit it at the end of the 12-month period, even without applying for a specific vacancy. You may request removal of your CV from ENGIE Hellas S.A.’s files at any time by contacting the person responsible for data privacy issues, Mrs. Valentina Kontomitrou at email: valentina.kontomitrou@engie.com.For more information on [the Company’s] privacy policy and on your rights under the currently applicable legislative framework please click the link .